Umowa o zakazie konkurencji w świetle Tarczy 4.0

Umowa o zakazie konkurencji, potocznie zwana lojalką, zabezpiecza interesy firmy przed przejściem pracownika do konkurencji. Tracza Antykryzysowa dała możliwość wcześniejszego wypowiadania takich umów, jednak tylko w jedną stronę – przez pracodawcę. 

Umowa o zakazie konkurencji – charakter prawny

W praktyce funkcjonuje wiele różnych rodzajów zakazu konkurencji, np. wobec członków zarządu spółki. W tekście skupimy się jednak na umowie zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jest to zawsze umowa odrębna od umowy o pracę. Pracownik zobowiązuje się w niej, że nie podejmie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani nie zatrudni się w firmie prowadzącej taką działalność. Może to dotyczyć zarówno okresu trwania stosunku pracy, jak i czasu po jego ustaniu. Ten drugi przypadek dotyczy jednak jedynie tych pracowników, którzy mieli dostęp do informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracownikowi za okres trwania umowy należy się odszkodowanie. 

Co zmienia Tarcza Antykryzysowa?

Przepisy kodeksu pracy nie przewidywały możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w drodze jednostronnych czynności stron. Dopiero Tarcza 4.0 porusza tę kwestię. Przewiduje ona możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Nawet tu jednak pojawiają się pewne ograniczenia. Po pierwsze, takie prawo przysługuje wyłącznie stronie, na rzecz której ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, a więc w praktyce najczęściej pracodawcy. Co więcej, dotyczy to umów już po ustaniu stosunku pracy. Nowe regulacje mają też obowiązywać tylko w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Ich zakres jest jednak bardzo szeroki – wypowiedzieć można zakaz konkurencji po ustaniu niemal każdej umowy o świadczenie usług. Dotyczy to więc również umowy agencyjnej, umów B2B czy kontraktów menadżerskich. Przepisy te są kolejnym krokiem rządu w celu pomocy przedsiębiorcom w dobie kryzysu spowodowanego epidemią. Możliwość rozwiązania „lojalki” zwalnia bowiem pracodawców z obowiązku wypłacania pracownikom kosztownych odszkodowań.

O tym, czy warto zdecydować się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, piszemy w części II zatytułowanej „Wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji – czy to się opłaca?”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *