Dyskryminacja i mobbing – jak rozumieć te pojęcia?

Wiele osób używa zamiennie pojęć „dyskryminacja” oraz „mobbing”. Jak się okazuje, niesłusznie. Granica pomiędzy nimi jest wprawdzie bardzo cienka, a pracownicy doświadczają czasem przejawów obu tych zachowań w podobnym czasie. Mimo to nie są to określenia tożsame. Jak więc możemy zdefiniować mobbing i dyskryminację w miejscu pracy oraz jakie są między nimi różnice? 

Dyskryminacja 

Dyskryminacja, czyli nierówne traktowanie pracowników, może mieć miejsce na różnych płaszczyznach. Dotyczy zwykle nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń zawodowych. Kodeks pracy wyraźnie nakazuje równe traktowanie pracowników bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Nie można również dyskryminować pracownika ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony. Również ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co więcej, rozróżnia się dyskryminację bezpośrednią oraz pośrednią. Gdy pracownik był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią. O pośredniej formie dyskryminacji mówimy natomiast wtedy, gdy dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia występują na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania. 

Mobbing 

Mobbing regulują osobne przepisy prawne niż dyskryminację, co więcej jego podłoże zazwyczaj jest zupełnie inne. Nie polega na niewłaściwym traktowaniu pracownika ze względu na jego cechę. Związany natomiast jest zwykle z takimi sytuacjami jak konflikt w miejscu pracy czy osobista antypatia do konkretnej osoby. Ustawodawca definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Takie działania to np. obrażanie pracownika, jego nadmierna krytyka czy zlecanie mu błahych zadań poniżej jego kwalifikacji zawodowych. Cechy takie jak płeć czy narodowość są w przypadku mobbingu co najwyżej drugorzędne. Nie można więc w żaden sposób utożsamiać tego pojęcia z omówioną wcześniej dyskryminacją.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *